Evangélikus Pedagógiai Intézet

● Számlázási és postacím: 1085 Budapest, Üllői út 24. ●  Központi e-mail cím: epszti@lutheran.hu

Az evangélikus köznevelést érintő hatályos jogszabályok gyűjteménye
Összeállította: Tarjánné Sólyom Ildikó és Sziráki György

I. Egyházi jogszabályok
A hatályos egyházi jogszabályok a zsinat honlapján találhatók.
A 2014. november 29-én frissített egyházi törvények letölthetők egy fájlban.
Az intézmények működését meghatározó legfontosabb jogszabályok:
az egyház intézményeiről
az egyház szervezetéről és igazgatásáról
az országos egyház bizottságainak működéséről
az egyházi oktatási kiegészítő támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás korrekciós összegének, és tartalékba helyezett részének felhasználásáról
a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájáról
az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről

II. Állami jogszabályok
A jogszabályok "időgépes" változata elérhető a Nemzeti Jogszabálytárban.
A kikeresett jogszabály mellett jobb oldalon található naptárra kattintva a hatályos állapot mellett a korábbi és későbbi állapotok is megtekinthetők, valamint pdf formátumban letölthetők.
1. Általános érvényű jogi normák
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
Magyarország helyi önkormányzatairól
2. Köznevelés 
a nemzeti köznevelésről
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások felhasználásának rendjéről
az Oktatási Hivatalról
a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről
az oktatási igazolványokról
a közérdekű önkéntes tevékenységről
3. Tanterv
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
1. melléklet: általános iskola 1-4. évfolyama
2. melléklet: általános iskola 5-8. évfolyama
3. melléklet: gimnáziumok 9-12. évfolyama
4. melléklet: gimnáziumok 7-12. évfolyama
5. melléklet: gimnáziumok 5-12. évfolyama
6. melléklet: szakközépiskolák 9-12. évfolyama
7. melléklet: egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez kiadott kerettantervek
8. melléklet: szakiskolák
9. melléklet: Köznevelési Hídprogramok
10. melléklet: nemzetiségi nevelés-oktatás
11. melléklet: sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények
12. melléklet: felnőttoktatás
13. melléklet: szakiskolát végzettek középiskolája
14. melléklet: szakgimnáziumok 9-12. évfolyama
15. melléklet: szakközépiskolák 9-13. évfolyama
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról
4. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók (SNI, tehetség)
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
az Útravaló Ösztöndíjprogramról
az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásáról
az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásainak szabályairól
a Nemzeti Tehetség Programról
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programjáról
5. Nemzetiségi nevelés-oktatás, két tanítási nyelvű nevelés-oktatás
a nemzetiségek jogairól
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról
a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
6. Szakképzés
a szakképzésről
a szakképzési megállapodásról
a szakképzési kerettantervekről és a 2-9. mellékletek
a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól
a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának igényléséről, folyósításáról és elszámolásának rendjéről
a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról
a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről
a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről
a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
7. Felnőttképzés
a felnőttképzésről
a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről
8. Felsőoktatás
a nemzeti felsőoktatásról
a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről
a felsőoktatási felvételi eljárásról
a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
9. Tanév rendje, munkaterv
a 2016/2017. tanév rendjéről
a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
10. Vizsgák szervezése
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
az érettségi vizsga részletes követelményeiről
az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről
a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak szervezésére kijelölt intézményekről
további rendeletek
az egyéb miniszterek ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
11. Szakértői, vizsgaelnöki tevékenység, továbbképzés
a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről
a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
12. Tankönyvellátás
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
13. Egészségvédelem
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról
a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról
Magyarország helyi önkormányzatairól
az iskola-egészségügyi ellátásról
a sportról
az iskolai sporttevékenységről
14. Munkaügy
a Polgári Törvénykönyvről
a munka törvénykönyvéről
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
a közalkalmazottak jogállásáról
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
a személyi jövedelemadóról
a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről
a társadalombiztosítási nyugellátásról
a munkavédelemről
a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól
a munkaügyi ellenőrzésről
15. Gazdaság, gazdálkodás
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről
a közbeszerzésekről
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
a számvitelről
az államháztartásról
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről
az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program támogatásáról
egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
16. Adatkezelés
a statisztikáról
a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
17. Szabálysértés, gyermekvédelem, gyermekjog
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Mellékletek:
  • (309 letöltés)

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com